අහසින් පොළොවට....!

Sunday, March 14, 2010 by සචී
විඳ තියෙනවාද..
කවදාවත් නුඹ....
බලමින් හිඳිද්දී පාට පාට හීනයක්....
කණ ළඟම පුපුරාපු හෙණ ගෙඩියකින්
පියවි ලොවට එන්නට සිදුවූ විට....
හිතට දැනෙන....
උහුලන්න බැරි කම්පනය..?

දැනී ඇතිද..
කිසිදා නුඹට...
ආදරෙන් තුරුළු කොට ගත්
සුන්දර වීදුරු පාත්තරයක්...
උදුරාගෙන කවුරුන් හෝ නුඹෙන්
ගැසූ විට මහ පොළවෙහි...
හිතට දැනෙන...
කියාගන්න බැරි අසරණකම...?

දැක තියෙනවාද
කොයිම මොහොතක හෝ නුඹ....
දෑස අයාගෙන
ආසාවෙන් බලාහුන් පෙණ බුබුලක්.....
කාගේ හෝ අතකින්
බිඳී ගිය එසැණෙහි.....
හිතට දැනෙන....
පාළු...මූසල...හිස් බව...???


03-12-2009
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment