~ඉඳිකටු කොට්ටය....~

Monday, March 22, 2010 by සචී

රැගෙන අහුමුල්ලකින් එළියට
පිසැ'ර දූවිලි
මකුළු දැල් නෙක
ලෙහී ගිය තැන් මැසුවෙ කදිමට
අනින්නට බව
වටේටම කටු
හිතාගන්නට
නොහැකි වුණි
මට...!

09/03/2010

Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment