ඇලීම..........

Monday, January 17, 2011 by සචී
ඇවිත් යන
දිය රළට තෙමෙමින
වෙරළෙහි ගල්පරය මත
ඇලී ගත් වනම
නොසැලී හිඳින මට්ටි......

18/01/2011
Posted in | 0 Comments »

Bathing Crows........

Wednesday, January 12, 2011 by සචී
මග යනෙන
අන් අයද
තෙතබරිත කරවන.....
මාවතේ එකතු වුණ
දිය කඩක බැසගත්ත
කපුටු රංචුවක
ස්නාන ප්‍රීතිය..!

12/01/2011
Posted in | 0 Comments »