ඇලීම..........

Monday, January 17, 2011 by සචී
ඇවිත් යන
දිය රළට තෙමෙමින
වෙරළෙහි ගල්පරය මත
ඇලී ගත් වනම
නොසැලී හිඳින මට්ටි......

18/01/2011
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment