බක තපස්.....

Tuesday, September 21, 2010 by සචී
බොර දියේ පිපුණු
ඕලු මල් අසල
දැහැන් ගත වූ කොකා
දකින්නට නැතිව ඇති
ඕලු කොළ යට නටන
තිත්ත පැටවුන් රෑන..?

21/09/2010
Posted in | 4 Comments »

බිනර.....!

Monday, September 13, 2010 by සචී
සුළඟේ සැලෙන
කහපාට කොළ අතරින්
එබිකම් කරන
අලුත් බිනර උණ රිකිලි....

13/09/2010
Posted in | 0 Comments »

සෙක්කු..!

Wednesday, September 8, 2010 by සචී
එකම වට
නැවත නැවතත් සපුරන
ගොනු දැක
අන් කුමක් කරන්නද
ක්ලාන්තව
ඇද වැටෙනු හැර
සෙක්කු ගල..!

ප්‍රස්තුතය: උදේ සවස යන එන විට දකින
ඇද වැටුණු සෙක්කු ගලක්.

08/09/2010
Posted in | 0 Comments »

Again..!

Wednesday, September 1, 2010 by සචී
ඔන්න ආයෙත්
හැර දැමුණු
කවුළුවෙන් ගෙට ඇවිත්
ඇට්ටේරියා සුවඳැ'ති
සීතල සඳ පහන...

2010/09/01
Posted in | 2 Comments »