බිනර.....!

Monday, September 13, 2010 by සචී
සුළඟේ සැලෙන
කහපාට කොළ අතරින්
එබිකම් කරන
අලුත් බිනර උණ රිකිලි....

13/09/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment