සෙක්කු..!

Wednesday, September 8, 2010 by සචී
එකම වට
නැවත නැවතත් සපුරන
ගොනු දැක
අන් කුමක් කරන්නද
ක්ලාන්තව
ඇද වැටෙනු හැර
සෙක්කු ගල..!

ප්‍රස්තුතය: උදේ සවස යන එන විට දකින
ඇද වැටුණු සෙක්කු ගලක්.

08/09/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment