නොසංසිඳීම......!

Monday, March 22, 2010 by සචී

පිපී
අත ළඟ වැනී ගිය
මල් කැකුළ
ඉඩ තිබිණි
තව සොඳුරු වන්නට
පිපුණි නම්
අත පොවන්නට බැරි
කටු පඳුරක
ඉහළ අත්තක....


21/03/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment