~ කාලය ~

Monday, March 22, 2010 by සචී

එළා ලූ සුරත
ඇඟිලි අතරින්
ගලා හැලෙන දිය මෙනි
නුඹ...
බලා හිඳිනු හැර
වේ ද අන් පිළියම
මෙ දියත..?


14/03/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment