~ අහස, පොළොවට....වැස්ස සමඟින් එවූ ලියමන....~

Sunday, March 28, 2010 by සචී
මෙතෙක් කල්
නුඹෙන් ලද
සියල්ල ම ඔන්න ආපසු...!
දැන් ඉතිං
අපට පුළුවන්
පටන් ගන්නට
අපේ කතාව
මුල ඉඳන්...

28/03/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment