~දුගී යාචකයෙක්, සිටුවරයෙකුට......~

Monday, March 22, 2010 by සචී

නුඹේ ගෙවත්තේ
තාප්පය අයිනේ
වැඩුණු මහ ගසෙහි
අයිතිය නුඹට ය...
ඒත්
එහි සෙවණ
මට ය...


09/03/2010

Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment