ඇට්ටේරියා මල විසිනි..!

Monday, March 22, 2010 by සචී
රෑ පිපී සුවඳ දෙමි
සිත තැවුල් නසාලමි
හෙට උදේ ඔබ පයට
සුසුදු පාවඩය වෙමි..

22/03/2010
Posted in | 1 Comment »

1 comment:

Post a Comment