වැස්ස..!

Sunday, March 14, 2010 by සචී
ඔබෙන් දුරු වී
පැන ගොසින්

නැගී අහසට

හඬා වැටුනෙමි
පසුතැවිල්ලෙන්.
.

22/01/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment