නුඹ දන්නෙ නෑ.......

Sunday, March 14, 2010 by සචී
මටත් හොරෙන් ..
හීන් සැරේ...
පවන් රොදක් වගේ......
මල් සුවඳක් වගේ.......
හිතට ආ
සඳ සාවිය නුඹ.........!
නුඹ ඒක දන්නෙ නෑ........

නුඹ මඳක් මා නෙතේ
සතපන්න හිතාගෙන
හැමදාම රෑ අහස
පීරලා බලන බව....
අහිංසක නුඹේ රුව
නෙත ගැටෙත පමණකින්
සිත මගේ පිරෙන බව.....
නුඹ තාම දන්නෙ නෑ......

හිතේ රන් කරඬුවට
වැඩිය දෑ සමන් මල.....
හිත් දෙවොල නිති පුදන
දේවතා දියණි නුඹ......!
නුඹ කොහෙත් දන්නෙ නෑ.......

සඳවත නිදන
සඳ සාවියේ...නුඹට
පෙම් බැන්ද.....
සා පොව්වා..මම...!
ඒත්...නුඹ දන්නෙ නෑ.......

ඉතින් ...
කිසි දිනෙක නුඹ..
දැන ගත්තෙ නැති උනත්......
නුඹ නමින් උපන් පෙම....
සිතින් වියැකෙන්නෙ නෑ............!!!!


20/12/2009
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment