පොද වැහි........

Friday, May 21, 2010 by සචී
හිත් පොකුණ මත වැටී
ලොකු රැළි
කුඩා රැළි
නඟන
හිතිවිලි වැහි බිංදු......!

21/05/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment