හැඳිනීම..........

Thursday, May 20, 2010 by සචී
කැදැල්ලේ උණුහුම
හොඳින් හඳුනන නිසා
සිතූ දුර පියාඹන
සියොතුන්....

21/05/2010
Posted in | 1 Comment »

1 comment:

මාතලන් said...

නැවත පැමිනේ කියා..
කිමද දෙන සහතිකය...

Post a Comment