ආයෙමත් මල්......

Monday, May 17, 2010 by සචී
මල් වරා
දළු පැළැඳි
සේපාලිකා ගහේ
ආයෙමත්
මල් ඇවිත්..!

18/05/2010


Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment