අවසර..!

Monday, May 10, 2010 by සචී
වරින් වර
අහස වෙත
තටු සළා ඉගිළ ගිය
සමණළුන්
යවමි මම
සිසිර තරු නින්දකට.......

උන් මෙතෙක්
තටු සැලූ
රිද්මයට සසල වුණු
අවසාන
පවන් රොද...
අවසරයි වියැකෙන්න....!

10/05/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment