අහස....

Wednesday, May 12, 2010 by සචී
අහස....
කරුණාවන්ත.
කළු කරගෙන මූණ...
හංගගෙන කඳුළු....
එව්වෙ කහමල් විතරමයි..
ගහ අත...
මම ඒ යටින් යනකොට..!

13/05/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment