නොනවතින වැහි..!

Sunday, May 16, 2010 by සචී
මැරුණු තණපත්
වත්ත පහළට අරන් යන්නට..
ගහ කොළට
දළු දම්මවා
නව පණක් දෙන්නට
පිච්ච වැල්
සුදු මලින් ගවසා හැඩ බලන්නට
ඔන්න ඇවිදින්
නොනවතින වැහි..!

16/05/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment