ඔබ......!

Friday, May 7, 2010 by සචී
දවල් තිස්සේ
ගත පුළුස්සා
රැයේ
සඳ අත
සොමි කිරණ
එවන
හිරු..!

07/05/2010
Posted in | 1 Comment »

1 comment:

Anonymous said...

දුක හිතිලා
වෙන්න ඇති
රිද්දවපු
එකට හිත

Post a Comment