ලේනා

Sunday, June 27, 2010 by සචී
අත්තෙන් අත්තට
පනින ලේනා.
රෑ පුරා එකතු වී
අතු අග රැඳී හිඳ
බිම පතිත වෙන
සඳ කඳුළු ගැන
වගකුදු නැතිව...!

27/06/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment