සමාප්තිය...!

Wednesday, June 16, 2010 by සචී
දැල්වෙමින් හුන් මැටි පහන...
බොහෝ සුදීප්ත ව
නිමේෂයක්...
එක්වනම
අලුවට සමු දුන්නා ය
අළු ඉතිරි කොට ගෙන....

16/06/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment