සඳ පහන.....

Friday, August 27, 2010 by සචී
ගොඩ බිමට පාර කී
පහන් ටැඹ
විහිදි එළියට වඩා
සරැළි දිය මත දිලී
දියඹ වෙත මග කීව
සඳ පහන
රසඳුනක් වූ අරුම..!

නිමිත්ත: පසුගිය ඇසළ පෝදා සැන්දෑවේ පොල්හේන වෙරළේ දී දුටු සොඳුරු දසුන
Posted in | 1 Comment »

1 comment:

Samara said...

සඳ
උස පහන් ටැඹ
හැම කෙනාට ම වැඩිය
බොහෝ දෙනෙකුට
මඟ කියා දෙන

Post a Comment