වැරදීම...!

Wednesday, August 4, 2010 by සචී
බාගෙට ඉදුණ
ජැම්සන් ගෙඩියක්
කෑව පැණි කුරුල්ලෙක්
බැණ අඬ ගාන්නටත් නොහැකිව
හොට ඇලී
කේන්තියෙන්......

04/08/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment