පොද වැස්ස....!

Monday, July 5, 2010 by සචී
අද පිපී
හෙට මියෙන
අහිංසක
බිම් මල් රැගෙන
ආයෙමත් ඇවිත්..
සියුම් තුඩු දහසක් වගේ
මුහුණත වැදෙන
හීනි පොද වැස්ස....!

05/07/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment