බලාපොරොත්තුව...

Tuesday, October 5, 2010 by සචී
පිපී සුළඟේ නටන
උක් මලක්...
අසල ඇති
දිය තලය මත පෙනෙන
ඇගේ රුව
කිමිද යන කෙකින්නක්
විලස ගෙන
ඈ දියෙන් මතුව එන
මොහොත දැන් දැන් වෙතැයි
උණුසුම් ව
නොසෙල් වී
ඒ දෙස ම
බලා හිඳිනා කොකෙක්...

02/10/2010
Posted in | 1 Comment »