සීමා...............!

Tuesday, February 14, 2012 by සචී
Posted in | 4 Comments »

4 comments:

පූසා said...

මටනම් හිතුනා
ඉවසීමේ සීමාව
කොයි වෙලේ හරි
පනීවි කියලා
උඩගු තාලට උන්නු
අහසේ!

පුංචි said...

කොහොම හිතෙන්නද...

මකුළු පැංචි (මංචි) said...

දැනං උන්නා
මම නං...
හොර හොරෙන්...
කඳුලු පිහදනකොට...
වළා කඩකින්
ඉඳහිට....

(එරංගා)

චතුමධු සඳසරණි said...

lassanai....

Post a Comment