ආලෝක.....

Saturday, November 12, 2011 by සචී

Posted in | 3 Comments »

3 comments:

Il mondo di una povera pazza said...

කාලෙකින් ලියනන් හිතිලා වගේ. නොවැම්බර් සීතලට වෙන්න ඕනේ ලියවුනේ.

සචී said...

@ Rangi: :)

දුකා said...

හීනි හිරිපොද වැස්සේ හීතල කාන්තාරේ ඉන්න උන්ට දැනෙන්න තරම් අපූරුවට ලියලා . . .මැක්ස්

Post a Comment