සම්‍යක්‍රියා

Thursday, November 4, 2010 by සචී
කැපූ දා සිට
මල් පැපොල් ගස
ගත පුරා මල් පැළඳගෙන
ඒ ළඟින් උන් පිච්ච වැල...

05/11/2010
Posted in | 0 Comments »

No comments:

Post a Comment